پنجاه هزار پاسخ, ده هزار بازدید روزانه در پربیننده ترین سایت زبان- به ما در تلگرام ملحق شوید: @chiMigan

نتایج آنالیز داده ها نشان داد که با غلظت های مختلف به انگلیسی

0 امتیاز
51 بازدید
مارس 26, 2017 در فارسی به انگلیسی توسط James2020 (6,861 امتیاز)
بازنگری شد مارس 26, 2017 توسط Bassir Shirzad

 نتایج آنالیز داده ها نشان داد که با غلظت های مختلف نانوذرات اکسید روی آنزیم کاتالاز در غلظت    10ppm، 

55.7درصد، آنزیم گایاکول پراکسیداز در غلظت 100ppm ،

66.4درصد و آنزیم پلی فنل اکسیداز در غلظت ppm10 ،

49.6 درصد و میزان H2O2 ومالون دآلدهید در غلظت 1000ppm نانوذرات اکسید رویبه ترتیب 61 و 69.6 درصد نسبت به شاهد افزایش معناداری را نشان دادند

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شد مارس 26, 2017 توسط Bassir Shirzad (41,500 امتیاز)

The analyses' results showed that with various density/viscosity of Iron oxide nanoparticles on Catalase enzyme with 10ppm density...

55.7%, Guaiacol peroxidase enzyme in/with 100ppm density
66.4%, Polyphenol oxidase enzyme in/with ppm10 density
49.6% and H2O2 level and Malondialdehyde in/with 1000ppm density, oxide nanoparticles showed a significant increase of 61% and 69.6% accordingly.


analyses آنالیزها
density غلظت
nanoparticles نانوذرات
Iron oxide nanoparticles  نانوذرات اکسید
enzyme آنزیم
Catalase کاتالاز
Guaiacol گایاکول
peroxidase پراکسیداز
oxidase اکسیداز
Poly-phenol  پلی فنل
Malondialdehyde مالون دآلدهید

پرسشهای مرتبط

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران در سایت چی‌میگن وارد شده است. حق کپی این مطلب با چی‌ میگن می‌باشد .

هدف اصلی سایت چی میگن کمک به شما در تبدیل جملات فارسی به انگلیسی،
تبدیل اصطلاح های فارسی به اصطلاحات انگلیسی، آموزش انگلیسی چه در کاربرد چه در استفاده روز مره انگلیسی، آشنایی با کاربرد اصطلاحات انگلیسی و همینطور برعکس، پیدا کردن معادل فارسی اصطلاحات تکنیکی انگلیسی است.

...